دریافت فایل با موضوع بررسی كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای می باشد.
کلمات کلیدی:کیفیت خدمات فروشی, فروشگاه های زنجیره ای, تعامل شخصی,قابلیت اعتماد,جتبه فیزیکی,حل مسئله

امروزه افراد در محیطی زندگی می كنند كه به طور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود. خدمات تنها به خدمات بانكی، پستی، بیمه ای، بهداشتی و آموزشی محدود نمی شود؛ بلكه اغلب محصولاتی كه خریداری می كنیم مجموعی از خدمات را نیز شامل می شوند . در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت های مبتنی بر خدمت تكیه دارند. در این پژوهش ما به این سوال پاسخ خواهیم داد كه نگرش مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای سلمان فارسی كاشان نسبت به كیفیت خدمات فروشی ارائه شده توسط این مجموعه چگونه است. در این پژوهش کیفیت خدمات فروشی براساس مدل کیم و جین (2002) بر پایه چهار متغیر جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مسأله سنجیده می­شود.جامعه آماری در این پژوهش كلیه مشتریان فروشگاه زنجیره­ای سلمان" می‌باشد.ما 270 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر می­گیرم. مشخص شد میانگین تمام عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای سلمان فارسی از حد متوسط بالاتر است. هم­چنین كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه ­های زنجیره­ای سلمان کاشان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این، جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مسئله بر كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه­ های زنجیره­ای سلمان تاثیر معناداری دارد. درنهایت با استفاده از آزمون فریدمن، تعامل شخصی، قابلیت اعتماد، جتبه فیزیکی و حل مسئله به ترتیب در اولویت اول تا چهارم عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده­ فروشی از دیدگاه مشتریان قرار گرفتند.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 3

1-4- اهداف پژوهش... 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف جزئی.. 4

1-5- فرضیات پژوهش... 4

1-6- سوالات پژوهش... 5

1-6-1- سوال اصلی.. 5

1-6-2- سوالات فرعی.. 5

1-7- قلمرو پژوهش:5

1-7-1- قلمرو موضوعی:5

1-7-2- قلمرو زمانی:5

1-7-3- قلمرو مكانی:5

1-8- چارچوب نظری پژوهش... 6

1-9- مدل پژوهش... 6

1-10- متدولوژی پژوهش... 6

1-11- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 7

1-11-1- جامعه آماری.. 7

1-11-2- نمونه آماری.. 7

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2- كیفیت.. 10

2-2-1- تاریخچه كیفیت :10

2-2-2- تعریف کیفیت.. 12

2-2-2-1- تعریف كیفیت از دیدگاه فلسفی :13

2-2-2-2- تعریف كیفیت مبتنی بر محصول :13

2-2-2-3- تعریف كیفیت مبتنی بر مصرف كننده :13

2-2-2-4- تعریف كیفیت مبتنی بر تولید :13

2-2-2-5- تعریف كیفیت مبتنی بر ارزش :14

2-2-2-6- كیفیت یعنی انجام كار درست و صحیح :15

2-2-3- تعریف مشتری در فرهنگ كیفیت :15

2-2-4- شش وسیله برای بهبودکیفیت:16

2-3- خدمات.. 16

2-3-1- تعریف خدمت:16

2-3-2- طبقه بندی خدمات:17

2-3-3- ویژگی های خدمات:17

2-3-3-1- غیر قابل لمس بودن. 18

2-3-3-2- تفکیک ناپذیری.. 18

2-3-3-3- تغییر پذیری.. 18

2-3-3-4- غیر قابل انباشت بودن. 18

2-3-4- مدیریت خدمات.. 19

2-3-5- نگرش به کیفیت خدمات.. 20

2-4- كیفیت خدمات.. 20

2-4-1- تئوری شكاف خدمات :22

2-4-1-1- مدیریت شکافهای کیفیت.. 24

2-4-1-2- مدل سروکوال اصلاح شده30

2-4-2- فضای کیفیت خدمات.. 35

2-4-2-1- نشان دادن علاقه به مشتری:35

2-4-2-2- موانع بهبود كیفیت خدمات.. 36

2-4-3- عوامل موثر بر کیفیت خدمات.. 36

2-4-4- اهمیت كیفیت در ارایه خدمات به مشتریان. 38

2-4-5- رابطه بین رضایت و كیفیت.. 38

2-4-6- ضرورت توجه به كیفیت خدمات.. 39

2-4-6-1- انتظارات مشتریان. 40

2-4-6-2- شرایط رقابتی.. 40

2-4-6-3- عوامل تغییرات محیطی.. 40

2-4-6-4- ماهیت خدمات.. 40

2-4-6-5- عوامل درون سازمانی.. 40

2-4-6-6- مزایای ناشی از كیفیت خدمات.. 41

2-4-7- كیفیت خدمات و رضایت مشتری ، دوقلوهای به هم چسبیده42

2-4-8- رویکردی به مدیریت کیفیت خدمات.. 42

2-5- بررسی نظریات نظریه پردازان. 43

2-5-1- ادوارد دمینگ... 43

2-5-2- ژوزف جوران. 44

2-5-3- فیلیپ كرازبی.. 46

2-5-4- بیل كانوی.. 48

2-6- مشتری.. 48

2-6-1- تعریف مشتری.. 48

2-6-2- انواع مشتری.. 48

2-6-3- نیاز مشتری.. 49

2-6-4- انواع نیازهای مشتری.. 49

2-6-5- انتظارات مشتری.. 50

2-6-6- عوامل موثر بر انتظارات مشتریان. 52

2-6-7- رضایت مشتری.. 53

2-6-8- کیفیت خدمات ادراک شده53

2-7- ارزیابی کیفیت خدمات.. 57

2-7-1- مدل سروکوال. 57

2-7-2- مدل BSQ.. 57

2-7-3- مدل SYSTRA – SQ.. 58

2-7-4- مدل لن بری و همکارانش... 58

2-7-5- مدل کانو. 59

2-7-6- ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری.. 62

2-7-7- مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف)63

2-8- فروشگاههای زنجیره ای.. 64

2-8-1- تعریف فروشگاههای زنجیرهای.. 65

2-8-2- اهداف و علل شكل گیری.. 65

2-8-3- ویژگیها66

2-8-4- فوائد اجتماعی.. 68

2-8-5- فوائد بهداشتی.. 68

2-8-6- مزایای ویژه مصرف كنندگان و مشتریان. 69

2-8-7- عوامل رشد. 69

2-8-7-1- عوامل بیرونی.. 69

2-8-7-2- عوامل اقتصادی.. 70

2-8-7-3- عوامل جمعیتی.. 71

2-8-7-4- عوامل فنی.. 72

2-8-7-5- تغییر سلیقه مصرف كنندگان. 73

2-8-7-6- عوامل درونی.. 73

2-8-7-7- تعیین دقیق اهداف.. 73

2-8-7-8- تشكیلات قابل انعطاف و متناسب.. 74

2-8-7-9- مدیریت كارآمد. 74

2-8-7-10- بكارگیری فنون علمی.. 75

2-8-8- مساله لجستیك... 76

2-8-9- فناوری اطلاعات (IT)77

2-8-10- توجه به نیروی انسانی.. 78

2-8-11- روشهای جلب مشتری.. 78

2-8-12- نظارت بر سیستم. 79

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 82

3-2- روش پژوهش... 82

3-3- مدل پژوهش... 82

3-4- جامعه آماری.. 83

3-5- حجم نمونه و نمونه گیری.. 83

3-6- نحوه گردآوری داده ها84

3-7- ابزار پژوهش... 84

3-7-1- اعتبار و روایی.. 85

3-7-2- تفسیر نتایج.. 85

3-8- روش جمع آوری اطلاعات.. 85

3-9- تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 87

4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 87

4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی.. 89

4-4- بررسی فرضیه های تحقیق.. 90

4-5- آزمون رتبه بندی فریدمن.. 104

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 107

5-2- یافته های پژوهش... 107

5-3- پیشنهادات پژوهش... 110

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 110

5-3-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 110

5-4- محدودیت های پژوهش... 111

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی.. 113

ب- منابع لاتین.. 115

پیوست ها

پرسشنامه. 119

جداول خروجی SPSS. 121

فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس... 87

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 88

جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 88

جدول 4-4: شاخصه های توصیفی مربوط به عوامل موثر بر كیفیت خدمات خرده فروشی.. 89

جدول 4-5: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 90

جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونهای برای کیفیت خدمات خرده فروشی.. 91

جدول 4-7: شاخصه های توصیفی نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک زن و مرد. 91

جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات کیفیت خدمات خرده فروشی بین زن و مرد. 91

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک گروه سنی.. 92

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین گروه های سنی.. 92

جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک سطح تحصیلات.. 93

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین سطح تحصیلات.. 93

جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای جنبه فیزیکی.. 94

جدول 4-14: شاخصه های توصیفی نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک زن و مرد. 94

جدول 4-15: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات جنبه فیزیکی بین زن و مرد. 94

جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک گروه سنی.. 95

جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین گروه های سنی.. 95

جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک سطح تحصیلات.. 95

جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین سطح تحصیلات.. 96

جدول 4-21: شاخصه های توصیفی نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک زن و مرد. 97

جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک گروه سنی.. 97

جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین گروه های سنی.. 98

جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک سطح تحصیلات.. 98

جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین سطح تحصیلات.. 98

جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تعامل شخصی.. 99

جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات تعامل شخصی به تفکیک زن و مرد. 99

جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات تعامل شخصی بین زن و مرد. 100

جدول 4-31: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین گروه های سنی.. 100

جدول 4-32: میانگین و انحراف معیار نمرات تعامل شخصی به تفکیک سطح تحصیلات.. 101

جدول 4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین سطح تحصیلات.. 101

جدول 4-34: نتایج آزمون t تک نمونهای برای حل مسئله. 102

جدول 4-35: شاخصه های توصیفی نمرات حل مسئله به تفکیک زن و مرد. 102

جدول 4-36: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات حل مسئله بین زن و مرد. 102

جدول 4-37: میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک گروه سنی.. 103

جدول 4-38: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین گروه های سنی.. 103

جدول 4-39: میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک سطح تحصیلات.. 103

جدول 4-40: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین سطح تحصیلات.. 104

جدول 4-41: نتیجه آزمون معنیداری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی.. 104

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس... 87

نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه سنی.. 88

نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 89

فهرست اشكال

شکل 2-1- مدل شکافها کیفیت خدمات (سروکوال)24

شكل 2-2: نمودار ضرورت توجه به كیفیت خدمات.. 41

شكل 2-3: چرخه كیفیت خدمات.. 42

شکل 2-4: نیازها، ادراکات، انتظارات.. 51

شکل 2-5: سطوح خدمات.. 51

شکل 2-6: ادراکات و انتظارات.. 52

شکل 2-7: الگوی رضایتمندی مشتری.. 54

شکل 2-8: عوامل اولیه موثر بر ادراکات مشتری.. 55

شکل 2-9: سطوح انتظارات مشتری.. 56

شکل 2-10: مدل کانو. 59

شکل 2-11: مدل تامین رضایت مشتری.. 60

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی:عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی,دسته مدیریت( مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی),فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید 16 اسلاید, در این فایل به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی پرداخته ایم بخش های این فایل شامل موارد زیر است,مقدمه ,تعریف مزیت رقابتی ,انواع مزیت رقابتی,مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی(پو

پاورپوینت بتن مگر:دانلود پاورپوینت بتن مگر,بتن مگر,نکات اجرای بتن مگر,پاورپوینت آشنایی با بتن مگر,بتن مگر چیست؟,دلایل استفاده از بتن مگر,Unless concrete,پاورپوینت بتن مگر,روش اجرای بتن مگر

پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه):پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,پاورپوینت مراقبت حرفه ای ,پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوانمفاهیم حسابرسی ,پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه,پاورپوینت فصل 10 کتاب فلسفه حسابرسی دکتر یحیی حساس یگانه,مفهوم حسابرس محتاط,مسئولیت حسابرسان در زمینه وظایف خاص,افراد و گروه های اصلی ذی نفع حسابرسی,مسئولیت حسابرسان و تغییر استانداردهای حسابرسی,مسئولیت در مورد شواهد حسابرسی,

پاورپوینت آهن در بدن (کم خونی):آهن,بررسی آهن,پاورپوینت بررسی آهن,دانلود پاورپوینت آهن,کمبود آهن,کم خونی,کم خونی ناشی از فقر آهن,کم خونی هیپوکرومیک,عملکرد سلولهای قرمز خون,آهن مورد نیاز در زنان,میزان آهن مورد نیاز در بدن,تحقیق درمورد آهن بدن

پاورپوینت نیروگاه های بادی: نیروگاه های بادی

مبانی نظری بازی، اسباب بازی، کودک:مبانی نظری بازی، اسباب بازی، کودک,مبانی نظری, بازی، اسباب بازی، کودک,مبانی نظری بازی, اسباب بازی, کودک

بررسی اصول ها ور كرافت:هاورکرافت,بالشتک هوا,بررسی اصول هاور كرافت,تحقیق,پروژه,مقاله,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشور ما چگونه اداره می شود ؟):درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم,مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,درس کشور ما چگونه اداره می شود ,پاورپوینت درس 10 مطالعات پنجم ابتدایی,پاورپوینت مطالعات پنجم ,پاورپوینت کلاس هوشمند پنجم ابتدایی

اصول كلی حاكم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام:اصول كلی,حاكم بر روابط بین الملل,تطبیق آن با حقوق اسلام,اصول كلی حاكم بر روابط بین الملل,اصول كلی حاكم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تحقیق در مورد اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری):تحقیق در مورد اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری) ,تحقیق اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری)